M.Groenendaal

Privacy

M. Groenendaal  ‘Interieurbouw, Decoratie, Renovatie en Onderhoud’, (hierna ‘M.Groenendaal’ genoemd) gevestigd aan de Breemarsweg 116 BM, 7553 HT Hengelo NL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens:
M.Groenendaal ‘Interieurbouw, Decoratie, Renovatie en Onderhoud’

https://www.mgroenendaal.nl
Breemarsweg 116 BM
7553HT Hengelo NL

M.Groenendaal is de Functionaris Gegevensbescherming.
Hij/zij is te bereiken via info@mgroenendaal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
‘M.Groenendaal’ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)
– Bedrijfsgegevens, zoals KvK-nummer en BTW-nummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mgroenendaal.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
‘M.Groenendaal’ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
‘M.Groenendaal’ neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ‘M.Groenendaal’) tussen zit. ‘M.Groenendaal’ gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: PC met relevante software ten behoeve van boekhouding en planning, niet aanwezig op het bedrijfsadres.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
‘M.Groenendaal’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:
In een actief bereikbare database:
N.a.w. gegevens tesamen met boekhoudkundig relevante gegevens maximaal 18 maanden t.b.v. boekhouding.
In een backupsysteem:
N.a.w. gegevens tesamen met boekhoudkundig relevante gegevens maximaal 7 jaar t.b.v. belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden:
‘M.Groenendaal’ verstrekt uw n.a.w. gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
‘M.Groenendaal’ gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (voor zover de wetgeving m.b.t. boekhouding en bewaarplicht dit toestaan). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ‘M.Groenendaal’ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mgroenendaal.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. ‘M.Groenendaal’ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
‘M.Groenendaal’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met M.Groenendaal via info@mgroenendaal.nl

Schuiven naar boven